Ismerjen meg minket most
Ismerjen meg minket most
§ 1 Általános

(1) Az alábbi Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") szabályozzák a VP Venue Planner Development & Sales GmbH, a düsseldorfi helyi bíróság HRB 91970-es számon vezetett cégjegyzékében bejegyzett VP Venue Planner Development & Sales GmbH ("VP") és az érintett ügyfelek ("Ügyfél") közötti jogviszonyokat.

(2) A szerződés tárgya a nem kizárólagos, nem átruházható és nem átruházható, a szerződés időtartamára korlátozott jog biztosítása a Megrendelő számára, hogy a VP szoftvermegoldását rendezvények digitális tervezéséhez, különösen a rendezvények személyzetének és anyagainak bevetésének tervezéséhez, valamint az ellenőrző listák digitális karbantartásához "Szoftver mint szolgáltatás" ("Szoftver") keretében, internetes hozzáférésen keresztül használja.

(3) A VP részéről az informatikai infrastruktúra tekintetében a következőket kell alkalmazni: A szoftvert, a használathoz szükséges rendszerteljesítményt és az adatok tárolásához szükséges tárhelyet a VP vagy a VP által megbízott harmadik fél biztosítja. A VP kötelessége kötelességszerűen biztonsági intézkedésekkel védeni az Ügyfél számára kijelölt rendszerterületet a harmadik felek hozzáférése ellen.

(4) Az ügyfél részéről az informatikai infrastruktúra tekintetében a következők érvényesek: Az ügyfél internet-hozzáférése nem képezi a jelen szerződéses kapcsolat tárgyát. Az ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik az internet-hozzáférése működőképességéért, beleértve az átviteli utakat és a saját számítógépét is. A szoftver jelenleg a Mozilla Firefox és a Google Chrome böngészőkhöz van optimalizálva. A VP nem garantálja a szoftver működőképességét más böngészővel.


§ 2 Szolgáltatások

(1) A VP a szoftver használatát három különböző szabványosított licencben kínálja: Basic, Premium és Business. A három szabványos licenc egyike helyett lehetőség van arra is, hogy az ügyfélnek a szoftverre vonatkozó vállalati licencet adjon a saját igényeihez igazított használatra. Az engedély mindenkori hatályát egy külön szolgáltatási specifikáció határozza meg részletesen, például a projektenként feldolgozható tervek számát ("szolgáltatási specifikáció"). A szolgáltatási specifikáció a CP és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat szerves részét képezi, és mellékletként csatolva van a jelen ÁSZF-hez.

(2) Minden licenc tartalmaz egy felhasználói fiókot, amellyel az ügyfél a szoftvert használhatja. Az ügyfél kérésére a VP biztosítja az ügyfél számára a további licencek díj ellenében történő megszerzésének lehetőségét.

(3) A VP jogosult a szolgáltatások tartalmát és módját, beleértve a nyújtott szoftvereket is, megváltoztatni, különösen a technológiai fejlődés esetén. Ha a változás a korábbi szolgáltatási kört az ügyfél hátrányára korlátozza, a következőket kell alkalmazni:

a) A Kereskedő legalább egy hónappal a változás előtt tájékoztatja az Ügyfelet a változásról és az Ügyfél jogairól az alábbi b) - d) pontok szerint.

b) A megrendelőnek joga van a szerződéses jogviszonyt rendkívüli felmondással, írásban, a változás időpontjára két hét felmondási idővel felmondani.

c) Alternatívaként az Ügyfélnek jogában áll a változtatás ellen írásban is kifogást emelni, a változtatás időpontjától számított kéthetes felmondási idővel. Ebben az esetben a Kereskedő jogosult a kifogás kézhezvételétől számított két hetes felmondási idővel rendkívüli felmondással írásban felmondani az Ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolatot.

d) A módosítás jóváhagyásához nem szükséges az ügyfél részéről semmilyen intézkedés; ehhez elegendő, ha az ügyfél nem gyakorolja a b) és c) pont szerinti jogait, hanem továbbra is használja a szoftvert.

Pontosításképpen: a fent említett rendkívüli felmondási és/vagy kifogásolási jog nem érvényesül, ha a változás a VP által nyújtott kizárólag önkéntes szolgáltatás, amely nem korlátozza a korábbi szolgáltatási kört, hanem csupán kiegészíti azt az ügyfél javára, vagy amely nincs hatással az ügyfélnek nyújtott szolgáltatások körére.


§ 3 A szoftver használata

(1) Az Ügyfél saját magát, valamint az általa a tevékenységeinek ellátása keretében igénybe vett személyek, például igazgatósági tagok vagy alkalmazottak, illetve alvállalkozók és azok igazgatósági tagjai vagy alkalmazottai, valamint azok igazgatósági tagjai vagy alkalmazottai számára engedélyezheti a szoftver használatát felhasználói fiókjain keresztül, és megnevezheti őket a VP-nek ("Felhasználók"). A felhasználói fiókokat csak a Felhasználók használhatják. Egy felhasználói fiók egyidejű használata több felhasználó által kizárt.

(2) A VP a VP-nek megnevezett felhasználók azonosításához és hitelesítéséhez szükséges hozzáférési adatokat az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél nem adhatja át ezeket a hozzáférési adatokat az adott felhasználón kívül más harmadik félnek. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az érintett felhasználók is betartsák ezt a tilalmat és a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseit.

(3) Amennyiben az Ügyfél olyan licenccel rendelkezik, amely lehetővé teszi a közös munkavégzést (vö. Szolgáltatások listája), az Ügyfél meghívhat más licenctulajdonosokat vagy azok felhasználóit, hogy közösen dolgozzanak az Ügyfél saját projektjén. Tisztázzuk, hogy a VP saját engedélyével nem rendelkező harmadik féllel való együttműködés tilos. Ez alól a tilalom alól az egyetlen kivétel a hatóságok számára csak olvasási hozzáférés biztosítása, még akkor is, ha nem rendelkeznek saját VP-engedéllyel.

(4) A munkatársakra vonatkozó rendelkezésekre is figyelemmel (vö. (3) bekezdés), az ügyfélnek tilos a szoftver segítségével harmadik fél projektjeinek vagy rendezvényeinek tervezését harmadik félnek szolgáltatásként, térítés ellenében vagy ingyenesen felajánlani, vagy ilyen szolgáltatásokat harmadik fél számára végezni.


§ 4 Díjazás és kifizetés

(1) A díjat a mindenkori megállapodott szerződéses időtartamra számítják ki, és az előre fizetendő. Ez megfelelően érvényes a szerződés időtartamának meghosszabbítása esetén is.

(2) A VP jogosult a jelen szerződés alapján fizetendő díjakat ésszerű belátása szerint a díjak árkalkulációja szempontjából meghatározó költségek alakulásához igazítani. A költségtípus növekedése miatti áremelkedés csak annyiban adható hozzá a fogyasztó által fizetendő díjhoz, amennyiben azt más költségtípusok csökkenő szintje nem kompenzálja. A 2. § (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt rendelkezések és eljárás értelemszerűen alkalmazandó. § A BGB 315. §-a változatlanul fennmarad.

(3) A VP jogosult külső pénzforgalmi szolgáltatókat is bevonni a fizetés feldolgozásába; a VP által elfogadott fizetési rendszerek közötti választás az Ügyfélre hárul.

(4) Az Ügyfél köteles a díjat esedékességkor pontosan megfizetni. Fizetési késedelem esetén a VP jogosult az ügyfél felhasználói fiókját azonnal letiltani. A díjazásra való igényt a hozzáférés ilyen jellegű blokkolása nem érinti. A számlát a hátralék kiegyenlítését követően azonnal újra aktiválni kell. A VP-nek az 5. § (3) bekezdése szerinti fizetési késedelem esetén fennálló felmondási jogát a zárolás nem érinti.

(5) Az Ügyfél nem jogosult a saját követeléseit a VP követeléseivel szemben beszámítani, kivéve, ha az Ügyfélnek a VP-vel szembeni követelései jogerősen megállapítottak vagy nem vitatottak, vagy ha azok ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származó ellenkövetelések, amelyek a főköveteléshez kapcsolódnak kölcsönös jogviszony keretében. Ugyanez vonatkozik a visszatartási jog gyakorlására is. A szerződéses jogviszonyból származó jogok a VP előzetes hozzájárulása nélkül nem ruházhatók át.


§ 5 Szerződés időtartama és felmondások

(1) A megállapodott szolgáltatások operatív nyújtására a szabványos engedélyek esetében a megállapodott szerződéses időtartam kezdetén kerül sor. A vállalkozási engedély szolgáltatásainak nyújtása a felek egyedi megállapodása szerint történik.

(2) Eltérő megállapodás hiányában az engedély mindenkori szerződéses időtartama egy év. Hacsak a szerződést a felek egyike nem mondja fel írásban, hathetes felmondási idővel a szerződéses időszak vagy egy későbbi időszak végére, a szerződés az eredeti szerződéses időszakkal meghosszabbodik.

(3) A szerződő felek azon jogát, hogy felmondási idő betartása nélkül, alapos okból felmondjanak, nem érinti. Alapos oknak minősül különösen, ha a szerződő felek egyike súlyosan megszegi a jelen szerződésben kifejezetten szabályozott kötelezettségeket, és különösen, ha a másik szerződő fél vagyona tekintetében fizetésképtelenségi eljárás indul, vagy ha a másik szerződő féllel szemben az InsO értelmében fizetésképtelenségi eljárás megindítására van ok. Jó oknak minősül az is, ha az ügyfél a díj vagy a díj nem elhanyagolható részének megfizetésével több mint négy hétig késedelemben van. Az ügyfél számára a jó ok lehet például a szoftver rendelkezésre állásának jelentős hiánya; ezt rendszeresen feltételezik, ha a hiány több mint 20 %.

(4) A felmondásnak - nem csak bizonyítási céllal - írásban kell történnie.


§ 6 A szoftver hibái és meghibásodásai

(1) A szoftver hibáit a VP a (2) bekezdésben meghatározott hibaosztályok valamelyikébe sorolja, miután a megrendelő a hibát a VP-nek bejelentette. Ugyanez vonatkozik a szoftver használatának lehetőségét érintő egyéb zavarokra is. A hibakövetelésekre a bérleti szerződésben foglaltak szerint a hibákra vonatkozó jogszabályok az irányadók.

(2) A szoftver bejelentett hibáit/hibáit a VP a következőképpen osztályozza:

- A hibaosztály: Az A hibaosztályba azok a hibák tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy károsítják a teljes szoftverrendszer működését, vagy veszélyeztetik a szoftver funkcióit vagy a rendszer stabilitását.

- B hibaosztály: A B hibaosztályba tartozó hibák - hacsak nem a C hibaosztályba tartozó jelentéktelen hibák - a szoftver olyan problémái vagy zavarai, amelyek a szoftver egy vagy több konkrét, megkülönböztethető funkcióját (funkcióit) érintik, de nem akadályozzák vagy károsítják a teljes szoftverrendszer működését, és nem veszélyeztetik a rendszer működését vagy stabilitását.

- C hibaosztály: A C hibaosztályba tartozó hibák a szoftver olyan jelentéktelen problémái vagy meghibásodásai, amelyek a szoftver egy meghatározott, megkülönböztethető funkcióját érintik.

(3) Ha az ügyfél a szoftver hibája vagy meghibásodása miatt fordul a VP-hez, köteles a hibát vagy meghibásodást pontosan leírni és behatárolni, és ezen értesítés keretében köteles a VP által adott utasításokat követni. Szükség esetén az ügyfélnek a hiba vagy meghibásodás bejelentésekor a VP ellenőrző listáit kell használnia.

(4) A megrendelőnek a Polgári Törvénykönyv 543. § (2) bekezdés 1. sz. 1. mondata szerinti használatbavétel elmaradása miatti felmondási joga kizárt, kivéve, ha a szerződés szerinti használatbavétel előállítása meghiúsultnak tekintendő, vagy a VP a hibát csalárd módon eltitkolta.


§ 7 Az ügyfél kötelezettségei és kötelességszegései

(1) Az ügyfél köteles saját számítógépein megfelelő biztonsági intézkedéseket, különösen naprakész vírusvédelmi programokat alkalmazni.

(2) Az ügyfél köteles továbbá megfelelő biztonsági intézkedésekkel megakadályozni, hogy harmadik személyek jogosulatlanul hozzáférjenek a szoftverhez, valamint köteles előírni alkalmazottai számára is e kötelezettség betartását. Ez különösen az ügyfél azon kötelezettségére vonatkozik, hogy a felhasználói fiókokhoz való hozzáférési adatokat titokban kell tartani az illetéktelen harmadik felek előtt.

(3) Ha az Ügyfél vétkesen megszegi a Szoftver jogosulatlan harmadik személyek általi használatának megakadályozására vonatkozó kötelezettségét, a VP jogosult a szerződéses kapcsolatot azonnali hatállyal, határidő nélkül felmondani, és az Ügyfél felhasználói fiókjait letiltani. Ez nem zárja ki a VP további követeléseit az ügyféllel szemben.

(4) Ha az ügyfél vétkesen megszegi a 3. § (4) bekezdése szerinti tilalmat, a következőket kell alkalmazni:

a) Az ügyfél köteles VP kötbért fizetni a vállalkozói engedély áfával növelt árának megfelelő összegben (vö. Szolgáltatások listája).

b) Az ügyfél azonban jogosult bizonyítani, hogy az a) pont szerinti átalányösszeg összegében egyáltalán nem keletkezett kár, vagy hogy a kár lényegesen alacsonyabb, mint a fent említett átalányösszeg.

c) Hasonlóképpen, a VP kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az a) pont szerinti átalányösszeget meghaladó kártérítési igényt, valamint egyéb, különösen jogalap nélküli gazdagodásból eredő követelések érvényesítésének jogát.

d) A megrendelő köteles továbbá a VP-t átfogóan tájékoztatni a 3. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségeinek megszegéséről, különösen a harmadik fél részére nyújtott szolgáltatások típusáról, időtartamáról és terjedelméről, valamint az e célból megállapított ellenszolgáltatás összegéről.

(5) A további, pl. a szerzői jogi törvény szerinti igények érvényesítésének jogát, különösen az egyéb kártérítési igények érvényesítését minden esetben fenntartjuk.

(6) Az Ügyfél szavatolja, hogy a Szoftverrel kapcsolatban csak olyan terveket, térképanyagokat stb. használ fel, amelyek felhasználása számára - különösen a szerzői jog alapján - megengedett. Ez különösen vonatkozik a szoftver segítségével feldolgozott tervek, térképanyagok stb. harmadik félnek történő átadására is.

(7) Az ügyfél nem változtathatja meg a szoftvert, más módon nem szerkesztheti vagy másolhatja azt. Mivel az ügyfél csak a szoftver "szoftver mint szolgáltatás" formájában történő használatára kap jogot, az ügyfélnek kifejezetten tilos a szoftverről biztonsági másolatot vagy más más másolatot készíteni. A megrendelőnek továbbá tilos a szoftver programkódját más kódformákra visszafejteni (dekompilálás) vagy a szoftver vagy annak részeinek vagy gyártási szakaszainak más típusú visszafejtését elvégezni, illetve harmadik személyeket megbízni vagy engedélyezni ilyen műveletek elvégzésére. Az ügyfél csak akkor térhet el e bekezdés rendelkezéseitől, ha ezt kötelező jogszabályok lehetővé teszik, és csak akkor, ha a VP az ügyfél kérésére nem bocsátotta az ügyfél rendelkezésére a szükséges információkat.


§ 8 Az alelnök felelőssége

(1) A vevő kártérítési igényei kizártak. Ez alól kivételt képeznek az ügyfélnek az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből vagy a lényeges szerződéses kötelezettségek (sarkalatos kötelezettségek) megszegéséből eredő kártérítési igényei. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyek teljesítése szükséges a szerződés céljainak eléréséhez. A felelősség kizárása alól kivételt képeznek továbbá az Ügyfél egyéb kártérítési igényei, amelyek a VP, annak törvényes képviselői vagy megbízottjai szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak.

(2) A szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a VP csak a szerződésre jellemző, előrelátható kárért felel, a következményes károkért nem, ha a kárt egyszerű gondatlanság okozta, kivéve, ha az ügyfélnek az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő kártérítési igényéről van szó.

(3) A felelősség kizárása alól kivételt képeznek továbbá az adatvédelmi rendelkezések megsértéséből eredő olyan kártérítési igények, amelyek a VP, annak törvényes képviselői, illetve közreműködői szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak.

(4) A fenti bekezdésekben foglalt korlátozások a VP törvényes képviselői és közreműködői javára is érvényesek, ha a követeléseket közvetlenül velük szemben érvényesítik.

(5) Az adatvesztésért való felelősség a tipikus helyreállítási költségekre korlátozódik.

(6) Amennyiben az ügyfél a szoftvert biztonsági koncepciók vagy hasonlók létrehozására használja, függetlenül attól, hogy ez az ügyféllel szembeni jogi kötelezettségek vagy hatósági követelmények alapján történik-e vagy sem, a VP nem vállal garanciát arra, hogy a szoftver alapján életképes és jogszerű biztonsági koncepció vagy hasonlók jönnek létre. A szoftver kizárólag a rendezvények tervezésének eszköze, és kifejezetten nem a biztonsági koncepciók vagy hasonlók készítésének keretében végzett kockázatértékelés eszköze. Ha az ügyfélnek kockázatértékelést vagy hasonlókészítést kell végeznie, azt kizárólag az ügyfélnek magának kell elvégeznie. Pontosításképpen: a szoftver az ügyfél által - bármilyen módon - elvégzett kockázatértékelés tekintetében sem nyújt lehetőséget a plauzibilitás ellenőrzésére; továbbá nem figyelmeztet a konkrétan előírt biztonsági intézkedések nem teljesítésére, és nem is igazolja azok teljesülését. Ebben a tekintetben a VP nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha az Ügyfélnek vagy harmadik személyeknek olyan objektív hibás tervezési szolgáltatások következtében keletkezik kára, amelyek során az Ügyfél a szoftvert használta.


§ 9 Adatvédelem és titoktartás

(1) Amennyiben a VP a szolgáltatásai nyújtása során (pl. a szoftver rendelkezésre bocsátása és üzemeltetése vagy a hibák vagy hiányosságok kijavítása során) az Ügyfél vagy a Felhasználók személyes adataihoz hozzáfér, és ezeket az adatokat a jelen szerződéses jogviszony kezelése céljából kezeli, ez kizárólag az Ügyfél nevében történik. A megbízásos adatkezelés részleteit a szerződő felek között kötendő megbízásos adatkezelési megállapodás szabályozza.

(2) A felhasználói fiók regisztrációjához szükséges hozzáférési adatok az adott felhasználó e-mail címéből és egy saját maga által választott jelszóból állnak. Az Ügyfél szavatolja, hogy az adott Felhasználó e-mail címének a VP részére történő továbbítása megfelel a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek. Az Ügyfél biztosítja, hogy a VP jogosult az e-mail cím használatára az adott felhasználó azonosítása és hitelesítése céljából a szoftverhasználat keretében.

(3) A VP bizalmasan kezel minden olyan információt és adatot, amelyet az Ügyfél a jelen szerződéses kapcsolat teljesítése során a VP rendelkezésére bocsátott. A VP köteles továbbá megfelelő óvintézkedéseket tenni annak megakadályozására, hogy harmadik személyek jogosulatlanul hozzáférjenek az Ügyfél információihoz és adataihoz; ez a kötelezettség az Ügyfél és a VP közötti szerződés lejártát követő három évig fennáll.

(4) A VP köteles a harmadik személyekkel szemben titoktartást előírni alkalmazottai és megbízottai számára is.

(5) A (3) bekezdés szerinti titoktartási kötelezettség nem áll fenn, ha a VP a bizalmas információt jogszabály vagy jogerős vagy nem jogerős hatósági vagy bírósági határozat alapján köteles nyilvánosságra hozni. A VP haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet a közzétételi kötelezettségéről, amennyiben az ilyen tájékoztatást nem tiltja jogszabály vagy jogerős hatósági vagy bírósági határozat.

(6) Az ügyfél köteles magát a szoftvert, valamint a használathoz szükséges hozzáférési adatokat biztonságosan és harmadik személyek hozzáférésétől védve tartani, és a felhasználókat ennek megfelelően kötelezni.


§ 10 Egyéb

(1) Amennyiben a jelen ÁSZF keretében írásbeliséget írnak elő, a német polgári törvénykönyv (BGB) 127. § (2) bekezdése alkalmazandó.

(2) A jelen ÁSZF kizárólagosan érvényes; a megrendelő ellentétes, eltérő vagy kiegészítő feltételeinek érvényessége kizárt. Ez akkor is érvényes, ha a VP kifejezetten nem tiltakozott ellenük, vagy ha a VP a megrendelő feltételeinek ismeretében fenntartás nélkül teljesít a megrendelő részére.

(3) A VP jogosult a jelen ÁSZF-et ésszerű belátása szerint időről időre módosítani a jogszabályok, az ítélkezési gyakorlat változása vagy a gazdasági körülmények megváltozása esetén. A VP az ilyen tervezett változásokról időben írásban tájékoztatja az Ügyfelet, például a szoftverhez való hozzáférés keretében az Ügyfél felhasználói fiókjain keresztül. A jelen ÁSZF 2. § (3) bekezdése szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni.

(4) A (3) bekezdésben leírt eljáráson kívül a Kereskedő és az Ügyfél közötti szerződéses jogviszony - beleértve a jelen ÁSZF-et is - módosítását és kiegészítését a hatálybalépéshez írásban kell megtenni. Ez az írásbeli formanyomtatványra vonatkozó záradékra is megfelelően alkalmazandó.

(5) Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó.

(6) Ha a megrendelő kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, a teljesítési hely és a joghatóság Düsseldorf.

(7) Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése hatályát veszti, a többi rendelkezés nem érinti. Az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely gazdasági szempontból a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához, jogilag hatékony módon. Ugyanez vonatkozik a kiskapukra is.


hu_HU